ឯកទេស សិក្សា

ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា

ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជាសាសនា និងនីតិសាស្រ្ត

នីតិសាស្រ្ត

ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជាសាសនា និងនីតិសាស្រ្ត

វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ និងអក្សរសាស្រ្ត

អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ និងអក្សរសាស្រ្ត

គ្រប់គ្រងទូទៅ

ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ និងអក្សរសាស្រ្ត

វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មានវិទ្យា

អង់គ្លេសសម្រាប់ការអប់រំ

ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យបាលី-សំស្រ្កឹត និងភាសាបរទេស

ប្រវត្តិនៃ ការសិក្សា និងការងារ

សម្តេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត, ជាព្រះសាកលវិទ្យាធិការ

សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជ បួរ គ្រី

អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា និងជាសាកលវិទ្យាធិការរង, ព.ស.ស.រ

ឯកឧត្តម ងួន ស្តេចភក្តី

សាកលវិទ្យាធិការរង ទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ

លោកស្រី ប៉ែន ច័ន្ទចរិយា

សាកលវិទ្យាធិការរង ទទួលបន្ទុកបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

លោក កាន់ សុខុម

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់នីតិសាស្ត្រ

លោក អ៊ាន សំអាត

ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល

លោក តន សាលឿន

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

លោក ចក់ សុផាត

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ

លោក ផ្លុង តូន

ប្រធានការិយាល័យទំនាក់ទំនង សហប្រតិបត្តិការ និងធានាគុណភាពអប់រំ

លោក ឃីម ដារ័ត្ន

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រងទូទៅ

ឯកឧត្តម ផល សុភា

ប្រធានការិយាល័យសិក្សា, ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា

លោក ស៊ាន បូរី

អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា

ព្រះមហា នួន ងឿន

អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា

លោក វង សុខខេង

ព្រឹទ្ធបុរសរង ទទួលបន្ទុកដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ, អនុប្រធាន ការិយាល័យសិក្សា

ចាត ទិត
;
;

ព័ត៌មាន ថ្មី ទាំងអស់

;