វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

ដេប៉ាតឺម៉ង់ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

ឯកទេស៖ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

លទ្ធផលរំពឹងទុក / ឱកាសការងារ
ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សា និស្សិតមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ និងជំនាញពិតប្រាកដ ដែលអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារការងារ (តាមក្រុមហ៊ុនឯកជន និងរដ្ឋ)។ និស្សិតនឹងអាចក្លាយទៅជា៖
 - អ្នកវិភាគ និងផ្តល់ប្រឹក្សាខាងអប់រំដ៏ល្អ
 - អ្នកមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសាលារៀននៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំ
 - ប្រឡងចូលជាមន្រ្តីក្របខ័ណ្ឌក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនានា
 - អ្នកជំនាញផ្នែកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសិក្សា និងរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា
 - បុគ្គលិកអង្គការក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស
 - អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអប់រំ