ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា

ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា

ដេប៉ាតឺម៉ង់ ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា

ឯកទេស៖ ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា

លទ្ធផលរំពឹងទុក / ឱកាសការងារ
ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សា និស្សិតមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ និងជំនាញពិតប្រាកដ ដែលអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារការងារ (តាមក្រុមហ៊ុនឯកជន និងរដ្ឋ)។ 
 - បរិយត្តិ(ចំណេះដឹង) បដិវេធ(បំណិន) បដិបត្តិ(ឥរិយាបថ)
 - ស្គាល់តម្លៃនៃតម្រូវការក្នុងសង្គម តំបន់ និងពិភពលោក
 - អាចប្រឡងចូលធ្វើគ្រូក្របខណ្ឌរដ្ឋ និងមន្ត្រីក្របខណ្ឌរដ្ឋ (តាមក្រសួង ស្ថាប័ននានា)
 - ក្លាយជា អ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគត
 - មានគំនិត និងទ្រឹស្តី ល្អៗ ស្របតាមសម័យកាល
 - ចេះសិក្សាស្រាវជ្រាវនូវចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀត
 - មានភាពជោគជ័យក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួន
 - មានសមត្ថភាពកំណត់គោលដៅជីវិតរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អ
 - មានសីលធម៌រស់នៅល្អប្រសើរក្នុងសង្គម
 - ចេះគិត វិភាគ ត្រិះរិះពិចារណា បានស៊ីជម្រៅ
 - ចេះដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយប្រាជ្ញាញាណ(សុទិដ្ឋិនិយម)
 - អាចធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍខ្លួន បានកាន់តែល្អប្រសើរឡើង
 - ចេះទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយខ្លួនឯង