គ្រប់គ្រងទូទៅ

គ្រប់គ្រងទូទៅ

ដេប៉ាតឺម៉ង់ គ្រប់គ្រងទូទៅ

ឯកទេស៖ គ្រប់គ្រងទូទៅ

លទ្ធផលរំពឹងទុក / ឱកាសការងារ
ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សា និស្សិតមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ និងជំនាញពិតប្រាកដ ដែលអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារការងារ (តាមក្រុមហ៊ុនឯកជន និងរដ្ឋ)។ និស្សិតនឹងអាចក្លាយទៅជា៖
 - អ្នកមានជំនាញ និងសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 - អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មជាតិ និងអន្តរជាតិ
 - អ្នកជំនាញរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម
 - អ្នកមានសមត្ថភាពវិភាគ និងវាយតម្លៃលើស្ថានភាពសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច
 - អ្នកមានសមត្ថភាពជាអ្នកការទូត ជាពិធីការ ជាអ្នកមានក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ក្នុងអាជីវកម្ម
 - អ្នកមានជំនាញកិច្ចការរដ្ឋបាល គ្រប់គ្រងមូលនិធិ និងលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗ