អង់គ្លេសសម្រាប់ការអប់រំ

អង់គ្លេសសម្រាប់ការអប់រំ

បរិញ្ញាបត្ររង

. កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង

សមណនិស្សិត-និស្សិតដែលទទួលជ័យលាភីបរិញ្ញាបត្ររង តម្រូវឱ្យបំពេញគ្រប់លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការសិក្សា យ៉ាងតិច៦០ ក្រេឌីតដែលត្រូវសិក្សាពេញម៉ោងរយះពេលពីរឆ្នាំឬក្រេឌីតដែលសមមូលនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងឯកទេសបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស (TESOL) ឬ (TEFL) ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់សមណនិស្សិត-និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យឬមិនជោគជ័យថ្នាក់ទី១២ហើយមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជា។ សមណនិស្សិត-និស្សិតនឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍទាំងចំណេះដឹងនិងជំនាញជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការងារបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតក្នុងវិស័យរដ្ឋបាលឬការបង្រៀននិងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងទូទៅនិងទ្រឹស្តីដែលផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់បន្តការសិក្សានៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។

 

. លទ្ធផលរំពឹងទុក

១. ចំណេះដឹង

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្ររងសមណនិស្សិត-និស្សិតនឹងអាច៖

- ទទួលបានចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទីពីរ

- អភិវឌ្ឍ ចំណេះដឹងទូទៅ ទ្រឹស្តីនិងផ្នត់គំនិតក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាល

២. ជំនាញយល់ដឹង

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្ររងសមណនិស្សិត-និស្សិតនឹងអាច៖

- ឆ្លុះបញ្ចាំងពីយុទ្ធសាស្ត្របង្រៀននិងរៀន

- បកស្រាយគោលគំនិតជាមូលដ្ឋាននៃគរុកោសល្យ

- អនុវត្តចំណេះដឹងទូទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀននិងក្នុងវិស័យរដ្ឋបាល

៣. ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវ

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្ររងសមណនិស្សិត-និស្សិតនឹងអាច៖

- បង្កើតការទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងក្នុងការងារផ្ទាល់ខ្លួននិងការងារជាក្រុម

- បណ្ដុះក្រមសីលធម៌និងឥរិយាបថវិជ្ជមាននិងការគោរពខ្លួនឯង

- បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដល់សិស្សក្នុងកម្រិតទាបនិងមធ្យម  

៤. ជំនាញទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានវិទ្យា និងលេខនព្វន្ត

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្ររងសមណនិស្សិត-និស្សិតនឹងអាច៖

- ទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសទាំងនិយាយនិងសរសេរ

- ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស

 

បរិញ្ញាបត្រ

. កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

សមណនិស្សិត-និស្សិតដែលទទួលជ័យលាភីបរិញ្ញាបត្ររង តម្រូវឱ្យបំពេញគ្រប់លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការសិក្សា យ៉ាងតិច១២០ ក្រេឌីតដែលត្រូវសិក្សាពេញម៉ោងរយះពេល៤ឆ្នាំឬ​ ក្រេឌីតដែលសមមូលនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សា​។ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក្នុងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដល់អ្នកនិយាយភាសាដទៃទៀត (TESOL) ឬការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេស (TEFL) ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍការយល់ដឹងអំពីវិស័យសិក្សាទូលំទូលាយ។ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក៏មានបំណងក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង ទ្រឹស្តីបទ សមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់សមណនិស្សិត-និស្សិតផ្នែកភាសាវិទ្យា អក្សរសិល្ប៍ ទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ បកប្រែនិងការបកប្រែផ្ទាល់មាត់ សរសេរកម្មវិធីសិក្សា ការវាយតំលៃនិងវិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ។ ជាងនេះទៅទៀតកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់សមណនិស្សិត-និស្សិតក្នុងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដល់អ្នកនិយាយភាសាដទៃទៀត (TESOL) ឬការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេស (TEFL) ដោយតម្រូវឱ្យសមណនិស្សិត-និស្សិត អនុវត្តការបង្រៀនផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំទី៤ដើម្បីបំពេញគ្រប់ក្រេឌីត។

ខ. លទ្ធផលសិក្សានៅក្នុងដែននីមួយៗនៅក្នុងគុណវុឌ្ឍកម្រិតទី៦

១. ចំណេះដឹង

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រសមណនិស្សិត-និស្សិតនឹងអាច៖

 - ទទួលបានចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទីពីរ

 - អភិវឌ្ឍ ចំណេះដឹងទូទៅ ទ្រឹស្តីនិងផ្នត់គំនិតក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាល

 - វែកញែកអំពីនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន​នៃការបង្រៀននិងការរៀនភាសាការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀននិងការវាយតម្លៃ

២. ជំនាញយល់ដឹង

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្ររងសមណនិស្សិត-និស្សិតនឹងអាច៖

- វិភាគនិងបង្ហាញឱ្យឃើញពីយុទ្ធសាស្ត្របង្រៀននិងរៀន

- បកស្រាយគោលគំនិតជាមូលដ្ឋាននៃគរុកោសល្យ

- អនុវត្តចំណេះដឹងទូទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀននិងក្នុងវិស័យរដ្ឋបាល

- ធ្វើការអង្កេត ស្វែងយល់និងវាយតម្លៃព័ត៌មានថ្មីៗ ទស្សនៈនិងភស្តុតាងពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា

៣. ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវ

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្ររងសមណនិស្សិត-និស្សិតនឹងអាច៖

 - បង្កើតការទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងក្នុងការងារផ្ទាល់ខ្លួននិងការងារជាក្រុម

 - បណ្ដុះក្រមសីលធម៌និងឥរិយាបថវិជ្ជមាននិងការគោរពខ្លួនឯង

 - បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដល់សិស្សក្នុងកម្រិតទាបនិងមធ្យម

 - ចែករំលែកនិងសម្របសម្រួលការដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយលក្ខណៈស្ថាបនាក្នុង ក្រុមឬរួចគ្នាដោះស្រាយជាក្រុម

 - ទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀនសូត្រផ្ទាល់ខ្លួននិងបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងជំនាញ

៤. ជំនាញទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានវិទ្យានិង លេខនព្វន្ដ

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្ររងសមណនិស្សិត-និស្សិតនឹងអាច៖

 - ទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសទាំងនិយាយនិងសរសេរ

 - ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស

 - ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងដែលសមស្របបំផុតជាប្រចាំក្នុងការប្រមូលផ្តុំ បកស្រាយនិងទំនាក់ទំនងព័ត៌មាននិងមតិយោបល់ផ្សេងៗ