វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

ដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា

ឯកទេស៖ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

លទ្ធផលរំពឹងទុក / ឱកាសការងារ
ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សា និស្សិតមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ និងជំនាញពិតប្រាកដ ដែលអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារការងារ (តាមក្រុមហ៊ុនឯកជន និងរដ្ឋ)។ និស្សិតអាចក្លាយទៅជា៖
 - អ្នកមានសមត្ថភាព ក្នុងការប្រឡងចូលជាមន្ត្រីក្របខណ្ឌតាមក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋ
 - អ្នកវិភាគ និងបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសម្រាប់បណ្តាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ
 - អ្នកជំនាញអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (Web Programmer / Windows Application)
 - ម្ចាស់ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន (ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញកុំព្យូទ័រ អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី ឬឌីហ្សាញ)