នីតិសាស្រ្ត

នីតិសាស្រ្ត

ដេប៉ាតឺម៉ង់ នីតិសាស្រ្ត

ឯកទេស៖ នីតិសាស្រ្ត

លទ្ធផលរំពឹងទុក / ឱកាសការងារ
ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សា និស្សិតមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ និងជំនាញពិតប្រាកដ ដែលអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារការងារ (តាមក្រុមហ៊ុនឯកជន និងរដ្ឋ)។ និស្សិតអាចក្លាយទៅជា៖
 - ចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា ក្រឡាបញ្ជី អាជ្ញាសាលា ឬមេធាវី
 - អ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប់ សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ
 - អ្នកការទូត ឬមន្ត្រីក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាល
 - អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សា ឬទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ នៅក្រុមហ៊ុនសហគ្រាស អង្គការ និងរោងចក្រនានា
 - ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់សម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន
 - អ្នកផ្តល់សេវាផ្នែកច្បាប់
 - អ្នកមានសមត្ថភាព ក្នុងការប្រឡងចូលជាមន្ត្រីក្របខណ្ឌតាមក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋ
 - ចេះទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយខ្លួនឯង