ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

ការបើកដំណើរការឡើងវិញ ក្នុងការបង្រៀន និងរៀនដោយផ្ទាល់

សេចក្តីប្រគេន-ជូនដំណឹង

ស្តីពី

ការបើកដំណើរការឡើងវិញ ក្នុងការបង្រៀន និងរៀនដោយផ្ទាល់

នៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជា

Tel: 016 43 43 25

077 43 43 25

086 402 402

E-mail: info@psbu.edu.kh

Website: www.psbu.edu.kh

ព័ត៌មានទទួលពាក្យ និងដាក់ពាក្យចូលរៀន ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក 096 24 94 981 / 010 67 57 88

#100% #Scholarship

#Bachelor

#Master

#PSBU