ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

ប្រជុំស្តីពី វឌ្ឍនភាពការងារ និងផែនការសកម្មភាពអនុវត្តបន្ត សម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំ

ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជា

ប្រជុំស្តីពី វឌ្ឍនភាពការងារ និងផែនការសកម្មភាពអនុវត្តបន្ត សម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំ ។

ថ្ងៃសៅរ៍១២រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំឆ្លូវ ស្រីស័ក ព.ស២៥៦៥

រសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១